Asociace Octopus je občanským sdružením, které vzniklo v Praze v září roku 2010 a po mnoha transformacích dospěla až do dnešní podoby, kdy nabízí služby s osobním přístupem k jedinečnosti potřeb zákazníka za velmi příznivé ceny v oblasti kopírovacích, papírenských a grafických služeb. Celé vedení a všichni zaměstnanci asociace jsou lidé s handicapem, a tak Octopus nejen nabízí pracovní uplatnění lidem po úraze, s vrozeným genetickým postižení, autismem a řadou jiných znevýhodnění, ale využití našich služeb lze pro firmy využít, jako forma náhradního plnění.

Náš tým:
PŘEDSEDKYNĚ: JITKA KODADOVÁ
PRODEJ/ADMINISTRATIVA: RENATA SOJKOVÁ GRAFIKA: VLADIMÍR ŠMILAUER ADMINISTRATIVA: KATEŘINA CUŘÍNOVÁ VÝROBA: ADAM ZIKÁN

2010

 • 7. 9. 2010 – registrace Asociace Octopus u MVČR

2011

 • založení týmu Transformers (florbalistů na elektrických vozících) a účást v ligové soutěži.
 • založení oddílu Skippies (handicapovaní lyžaři)

2012

 •  založení klubu Krok Sem (dekorační a dárkové předměty)
 • pořádání letního soustředění EWH kemp 2012
 • spoluorganizace mezinárodního turnaje ve florbale na elektrických vozících Prague powerchair open 2012.
 • pořízení finských sportovních vozíků pro naše hráče
 • účast na mezinárodním turnaji Eindhoven 2012
 • vánoční soustředěn

2014

 •  získání kamenných prostor pro chráněnou dílnu Krok Sem
 • organizace letního soustředění EWH kemp 2013
 • spoluorganmizace mezinárodního turnaje Prague powerchair open 2013
 • vánoční soustředění

2015

 • rozšíření služeb Octopus o grafické studio, fotoslužby, účetnictví a daňovou evidenci
 • letní soustředění EWH kemp 2015
 • spoluorganizace mezinárodního turnaje Prague powerchair open 2015

HLAVNÍ KONTAKT

 Adresa: Janského 2254/45,
155 00, Praha 13
 jitka.kodadova@asociaceoctopus.cz
 Tel: +420 733 727 057
IČO: 22856749
 

PŘEDSEDKYNĚ

Jitka Kodadová
 jitka.kodadova@asociaceoctopus.cz
 Tel: +420 733 727 057
 

GRAFIK

Vladimír Šmilauer
 vladimir.smilauer@asociaceoctopus.cz
 Tel: +420 734 378 850
 

Účelem toho dokumentu je poskytnout informace o podmínkách zpracování osobních údajů organizací Octopus – Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu z.s.

Identifikace správce a zpracovatelů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Octopus – Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu z.s. se sídlem Janského 2254/45,
155 00, Praha 13, IČO: 22856749 (dále jen Octopus).

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného jitka.kodadova@asociaceoctopus.cz

Účely zpracování osobních údajů a zpracovávané osobní údaje

Obchod nebo služba
  • Ve vztahu k fyzickým osobám, které nakupují v Octopusu, nebo kterým Octopus poskytuje služby, jsou zpracovávány:
 • jméno a příjmení
 • kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
Účelem zpracování je vytvoření smlouvy a její nezbytná archivace kvůli uzavření obchodu, nebo poskytnutí služby dle platné legislativy.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Nezbytné cookies – cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas. Více informací naleznete zde: www.google.com/policies/technologies/cookies.

Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům. Octopus provádí pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dat a osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána na sdílené disky. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze ti zaměstnanci organizace, kteří je pro poskytování služeb potřebují a jen k těm údajům, které potřebují, pričemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci. Likvidace elektronických i písemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  • Osobní údaje jsou předávány v rámci plnění výše zmíněných účelů následujícím subjektům:
 • zajišťujícím administrativu organizace
 • podílejícím se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťujícím služby provozování webových stránek

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba zpracování osobních údajů

Lhůta, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, je po dobu trvání uzavřené smlouvy či v rámci trvání účelu oprávněného zájmu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, případně dalších lhůt plynoucích z legislativy (např. archivace, promlčecí lhůta a další). S ohledem na promlčecí lhůty budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Prava subjektů údajů

Přístup k Vašim osobním údajům – máte právo podat žádost o přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Poskytneme Vám informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, komu jsou data předávána, jaká je lhůta pro zpracování a jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny.

Právo na editaci osobních údajů – máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění.

Právo na výmaz a zapomenutí – máte právo na to, požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány bez právního základu, tedy neoprávněně. Vaše osobní údaje jsou v rámci zpracovávání likvidovány dle skartačního řádu. Právo na zapomenutí přichází ve chvíli, kdy již neexistuje žádný legitimní účel ani lhůta pro další zpracování osobních údajů.

Námitka proti zpracování – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu.

Právo na omezení zpracování – máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – např. v případě vznesení námitky proti zpracování osobních údajů do té doby, dokud se neposoudí oprávněný zájem v rámci námitky proti zpracování osobních údajů.

Právo ne přenositelnost – máte právo nás požádat, abychom Vám poskytli výpis Vašich osobních údajů, abyste je mohli přenést k jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.

Právo podat podnět na ÚOOÚ – v případě, že budete mít podezření na protiprávní zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (posta@uoou.cz).

Právo nebýt součástí automatizovaného rozhodování s právními účinky – automatizovaným rozhodováním je takové rozhodování, které činí stroj bez zásahu člověka, a které má pro subjekt údajů právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). Automatizované rozhodování je možné, pokud je nutné k uzavření a plnění smlouvy a dále se souhlasem subjektu údajů. K takovému zpracování však v naší organizaci nedochází – do zpracování vždy vstupuje a rozhoduje konkrétní pracovník organizace.

Závěrečná ustanovení

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na jitka.kodadova@asociaceoctopus.cz